Privatlivspolitik

Databeskyttelsesforordningen


Asmild Sogn
Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg, tlf. 86673616, mail: asmild.sogn@km.dkwww.asmildkirke.dk


Databeskyttelsesforordningen.
Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
Databeskyttelsesloven er vedtaget af Folketinget den 17. maj 2018 og trådte i kraft den 25. maj 2018 samtidig med, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Samtidig ophæves persondataloven.
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.


Sådan arbejder vi


Når vi modtager en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse i en sag. I så fald vil henvendelsen blive journaliseret og indgå i den samlede sag.
Hvis henvendelsen ikke indgår i en sag, vurderes det, om henvendelsen skal journaliseres eller besvares pr. mail eller telefonisk.
Hvis henvendelsen journaliseres, så vil den indgå i en sag i journalsystemet.
Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. telefon, vil henvendelsen blive slettes fra vores mailboks.
Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. mail, vil henvendelsen samt besvarelsen blive slettet fra vores mailboks efter tre måneder.
Videregivelse


Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT.


Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.
Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.

Dine rettigheder
Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder.
Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:
- Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
- Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
- Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
- Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
- Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
- Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
- Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.


Dataansvarlig
Asmild Sogn, Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg, cvr. nr. 37292516 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning.
Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86673616 eller mail asmild.sogn@km.dk.


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiver: Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen. Tlf.: 3392 3390
e-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk


Hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du skrive til os på ovenstående adresse. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Denne orientering bliver løbende opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.
Februar 2020.