Personalepolitik

Asmild Sogn

Personalepolitik
 
Det er væsentlig for Asmild Sogns Menighedsråd, at medarbejderne befinder sig godt på Arbejdspladsen.
 
Med nedenstående ønsker menighedsrådet gode rammer for dette


·        Ønsker at finde og fastholde de personer, der passer bedst til de aktuelle arbejdsopgaver.


·        Ønsker at hjælpe nye medarbejdere til rette i jobbet, så de hurtigt falder til.


·        Ønsker at medarbejderne skal føle sig trygge i ansættelsen.


·        Ønsker at fremme godt samarbejde og arbejdsklima præget af åbenhed og tillid.


·        Ønsker at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.


·        Ønsker at evt. uoverensstemmelser løses gennem samtale.


·        Ønsker, at medarbejderne deltager i relevant efter- og videreuddannelse.


·        Forventer, at alle medarbejdere sammen med menighedsrådet loyalt, enkeltvis og sammen hjælper

 til med at indfri ovenstående ønsker.


 
Ansættelsesprocedure:
Menighedsrådet kvitterer for modtagelse af ansøgninger
Som hovedregel nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formand, kontaktperson, en præst og en medarbejderrepræsentant. Ansættelsesudvalget kan suppleres efter behov.
Ansættelseskompetencen for kirkegårdspersonalet delegeres til graver som nedsætter et ansættelsesudvalg.
Det nedsatte ansættelsesudvalg læser alle ansøgninger og udtager de ansøgere, som ønskes til samtale og gennemfører samtalerne.
Alle medlemmer af menighedsrådet tilbydes at læse alle ansøgninger på kirkekontoret og komme med input til ansættelsesudvalget.
Ansættelsesudvalget indstiller til menighedsrådet, hvem der ønskes ansat.
Kontaktpersonen underskriver ansættelsesbrevet.
Inden offentliggørelsen af stillingsbesættelse meddeles de øvrige ansøgere at stillingen er besat.

 

 
Modtagelse af nyansatte.
Kontaktpersonen eller en anden repræsentant fra menighedsrådet modtager på første arbejdsdag den nyansatte og drager omsorg for, at den nye medarbejder bliver introduceret for de nye kolleger, menighedsrådet og menigheden f.eks. gennem kirkebladet m.m.
Kontaktpersonen sørger for den nye ansattes introduktion til arbejdspladsen.
 
Sygdomspolitik.

Sygdom meddeles til kordegnen, som fører sygedagsliste og orienterer kontaktpersonen. Træffes kordegnen ikke meddeles sygdom direkte til kontaktpersonen.
Ved længerevarende eller gentagen sygdom kontakter kontaktpersonen den sygdomsramte, med henblik på sygefraværs samtale.
Raskmelding finder sted så tidligt som muligt og senest dagen før, man møder på arbejde igen.
Ved akut sygdom i forbindelse med gudstjenester eller kirkelige handlinger kontaktes den tjenstgørende præst.
 
Ferieplan.
Kirkefunktionærerne udarbejder sammen med kontaktpersonen ferieplan inden udgangen af marts for sommerhalvåret og for vinterhalvåret inden udgangen af september.
Medarbejdernes ønsker om placering af ferie skal være kontaktpersonen i hænde inden 15. marts henholdsvis 15. september.
 
Friweekends.
Kirkefunktionærer med ret til friweekends udarbejder i samarbejde en plan for afvikling af disse. Planen forelægges og godkendes af kontaktpersonen
 
Arbejdsmiljø.
Der afholdes MUS-samtaler, udarbejdes APV-vurderinger ligesom menighedsrådsformanden én gang årligt indkalder alle medarbejdere til det lovpligtige medarbejdermøde og den årlige arbejdsmiljø drøftelse hvor bl.a. budgettet gennemgås.
Supplerende afholdes der budgetforberedende møder for personalegruppen.
 
Formel ledelse.
Kontaktpersonen har den formelle og daglige ledelse af de af menighedsrådet ansatte medarbejdere.
Graveren har dog den daglige ledelse af gravermedhjælpere.
Da kontaktpersonen ikke kan være til stede i større omfang i den normale arbejdstid, er det af afgørende betydning, at den enkelte medarbejder udviser stort ansvar over for sit eget arbejdsområde og i øvrigt bestræber sig på at støtte kolleger, der måtte have behov.
I bestræbelserne på vedvarende at sikre den gode arbejdsplads opfordres medarbejderne til at tale sammen og om nødvendigt informere kontaktpersonen, såfremt man finder, at der er ting, der arbejdsmæssigt eller personalemæssigt ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dette gælder også ved evt. mistanke om misbrugsproblemer.
For så vidt angår arbejdsopgaver i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmationsforberedelse har præsterne den formelle ledelse.
 
Asmild menighedsråd februar 2019

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

23. feb 10:30
12:00
23. feb 10:30 -
12:00

Fastelavnsgudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram. Efterfølgende procession til …

23. feb 14:00
15:00
23. feb 14:00 -
15:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

1. mar 09:15
10:15
1. mar 09:15 -
10:15

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

1. mar 10:30
12:00
1. mar 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram. Husstandsindsamling til Folkekirkens …

8. mar 09:15
10:00
8. mar 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre GramHusstandsindsamling til Folkekirkens …

8. mar 10:30
12:00
8. mar 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

15. mar 09:25
10:25
15. mar 09:25 -
10:25

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

15. mar 10:30
12:00
15. mar 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen

22. mar 09:15
10:00
22. mar 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

22. mar 10:30
12:00
22. mar 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

29. mar 10:30
12:00
29. mar 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

5. apr 09:15
10:00
5. apr 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

5. apr 10:30
12:00
5. apr 10:30 -
12:00