Personalepolitik

 

Personalepolitik

Det er væsentlig for Asmild Sogns Menighedsråd, at medarbejderne befinder sig godt på Arbejdspladsen.

Med nedenstående ønsker menighedsrådet gode rammer for dette

· Ønsker at finde og fastholde de personer, der passer bedst til de aktuelle arbejdsopgaver.

· Ønsker at hjælpe nye medarbejdere til rette i jobbet, så de hurtigt falder til.

· Ønsker at medarbejderne skal føle sig trygge i ansættelsen.

· Ønsker at fremme godt samarbejde og arbejdsklima præget af åbenhed og tillid.

· Ønsker at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

· Ønsker at evt. uoverensstemmelser løses gennem samtale.

· Ønsker, at medarbejderne deltager i relevant efter- og videreuddannelse.

· Forventer, at alle medarbejdere sammen med menighedsrådet loyalt, enkeltvis og sammen hjælper til med at indfri ovenstående ønsker.

Ansættelsesprocedure:

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formand, kontaktpersoner (heraf en præst), medarbejderrepræsentanten i MR og yderligere en medarbejderrepræsentant, udpeget ad hoc af kontaktpersonen / daglig leder. Medarbejderrepræsentanterne deltager ikke i forhandlingerne og beslutningen om ansættelsen.

Ansættelseskompetencen for kirkegårdspersonalet delegeres til graver som nedsætter et ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalgt læser alle ansøgninger og kvitterer for modtagelse af hver enkelt. Ansættelsesudvalget udtager de ansøgere, som ønskes til samtale og gennemfører samtalerne.

Alle medlemmer af menighedsrådet kan ønske at læse ansøgningerne fra de ansøgere, der indkaldes til samtale og komme med input til ansættelsesudvalget. Dette foregår på kirkekontoret og må tidsmæssigt ikke forhale processen.

Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsesforløbet, meddeler resultatet til ansøgerne og begrunder beslutningen på førstkommende menighedsrådsmøde. Såfremt der ikke kan opnås enighed i ansættelsesudvalget indstilles til menighedsrådet hvem der ønskes ansat.

Kontaktpersonen underskriver ansættelsesbrevet.

Inden offentliggørelsen af stillingsbesættelse meddeles de øvrige ansøgere at stillingen er besat.

Der gælder særlige regler for ansættelse af præster

Modtagelse af nyansatte.

Kontaktpersonen eller en anden repræsentant fra menighedsrådet modtager på første arbejdsdag den nyansatte og drager omsorg for, at den nye medarbejder bliver introduceret for de nye kolleger, menighedsrådet og menigheden f.eks. gennem kirkebladet m.m.

Kontaktpersonen sørger for den nyansattes introduktion til arbejdspladsen.

Sygdomspolitik.

Sygdom meddeles til kordegnen, som fører sygedagsliste og orienterer kontaktpersonen. Træffes kordegnen ikke meddeles sygdom direkte til kontaktpersonen.

Ved længerevarende eller gentagen sygdom kontakter kontaktpersonen den sygdomsramte, med henblik på sygefraværs samtale.

Raskmelding finder sted så tidligt som muligt og senest dagen før, man møder på arbejde igen.

Ved akut sygdom i forbindelse med gudstjenester eller kirkelige handlinger kontaktes den tjenstgørende præst.

Ferieplan.

Kirkefunktionærerne udarbejder sammen med kontaktpersonen ferieplan inden udgangen af marts for sommerhalvåret og for vinterhalvåret inden udgangen af september.

Medarbejdernes ønsker om placering af ferie skal være kontaktpersonen i hænde inden 15. marts henholdsvis 15. september.

Friweekends.

Kirkefunktionærer med ret til friweekends udarbejder i samarbejde en plan for afvikling af disse. Planen forelægges og godkendes af kontaktpersonen

Arbejdsmiljø.

Der afholdes MUS-samtaler, udarbejdes APV-vurderinger ligesom menighedsrådsformanden én gang årligt indkalder alle medarbejdere til det lovpligtige medarbejdermøde og den årlige arbejdsmiljø drøftelse hvor bl.a. budgettet gennemgås.

Supplerende afholdes der budgetforberedende møder for personalegruppen.

Formel ledelse.

Kontaktpersonen har den formelle og daglige ledelse af de af menighedsrådet ansatte medarbejdere.

Graveren har dog den daglige ledelse af gravermedhjælpere.

Da kontaktpersonen ikke kan være til stede i større omfang i den normale arbejdstid, er det af afgørende betydning, at den enkelte medarbejder udviser stort ansvar over for sit eget arbejdsområde og i øvrigt bestræber sig på at støtte kolleger, der måtte have behov.

I bestræbelserne på vedvarende at sikre den gode arbejdsplads opfordres medarbejderne til at tale sammen og om nødvendigt informere kontaktpersonen, såfremt man finder, at der er ting, der arbejdsmæssigt eller personalemæssigt ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dette gælder også ved evt. mistanke om misbrugsproblemer.

For så vidt angår arbejdsopgaver i forbindelse med kirkelige handlinger og konfirmationsforberedelse har præsterne den formelle ledelse.

Asmild menighedsråd november 2019

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste Asmild Kirke v. Per

- foregår i Asmild kirke

4. okt 09:00
10:00
4. okt 09:00 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

- foregår i Asmild kirke

11. okt 10:30
11:30
11. okt 10:30 -
11:30

Højmesse i Asmild kirke v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

18. okt 10:30
11:30
18. okt 10:30 -
11:30

Familiegudstjeneste i Asmild Kirke v/Mads Bjerre

- foregår i Asmild kirke

25. okt 14:00
15:00
25. okt 14:00 -
15:00

Alle Helgens dag v/Per Bucholdt Andreasen og alle kirkens præster

- foregår i Asmild kirke

1. nov 15:00
16:00
1. nov 15:00 -
16:00

Højmesse v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Asmild kirke

8. nov 10:30
11:30
8. nov 10:30 -
11:30

Højmesse v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

15. nov 10:30
11:30
15. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Asmild Kirke v/Mads Bjerre Gram

 

22. nov 10:30
11:30
22. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Asmild Kirke v/ Mads Bjerre Gram

 

29. nov 10:30
11:30
29. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste kl 9.15 i Asmild Kirke v/Per Bucholdt

- foregår i Asmild kirke

6. dec 09:00
10:00
6. dec 09:00 -
10:00

Højmesse

 

20. dec 10:30
11:30
20. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Asmild

- foregår i Asmild kirke

3. jan 09:15
10:00
3. jan 09:15 -
10:00